prawnik online na facebooku porady prawne online na google+ radca prawny online na twitterze doradztwo prawne na myspace

Regulamin

Regulamin

świadczenia porad prawnych online oraz innych usług prawnych online  przez serwis internetowy Prawnik-24h.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy usług oferowanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Paweł Iwaniak oraz przez kancelarie współpracujące,  przy pomocy serwisu internetowego  prawnik-24h.pl.

 2. Serwis Prawny Prawnik-24h.pl jest prowadzony we współpracy z radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi, prawnikami, księgowymi, a także ze specjalistami z innym dziedzin.

 3. Regulamin ten obowiązuje wszystkich korzystających z usług serwisu prawnik-24h.pl od dnia 1 lipca 2015 roku.


§ 2

Definicje 

W rozumieniu Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Iwaniak, firma z siedzibą w miejscowości Stryjno Pierwsze 85, 21-065 Rybczewice, NIP 7122895220, REGON 061368184; Usługodawcą jest również kancelaria współpracująca z serwisem prawnik-24h.pl.

 2. Kancelaria współpracująca – kancelaria radcy prawnego, adwokacka, doradcy podatkowego lub inna firma zajmująca się działalnością prawniczą, księgową, rachunkową, której dane zostały zamieszczone na stronie prawnik-24h.pl.

 3. Klient – os fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna o której mowa w art. 33 1 kc. zlecająca Usługodawcy świadczenie usługi prawnej poprzez wysłanie wiadomości email, a następnie dokonanie przelewu na rachunek Usługodawcy.

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługa prawna – wykonana przez Usługodawcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej usługa prawna, w szczególności: konsultacje prawne, porady prawne, opinie prawne, umowy, pisma procesowe.

 6. Konsultacja prawna – usługa prawna udzielona przez Usługodawcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej polegająca na udzieleniu odpowiedzi Klientowi na zadane pytanie bez uzasadnienia.

 7. Porada prawna - usługa prawna udzielona przez Usługodawcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej polegająca na udzieleniu odpowiedzi Klientowi na zadane pytanie z  uzasadnieniem.

 8. Opinia prawna - usługa prawna udzielona przez Usługodawcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej polegająca na udzieleniu odpowiedzi Klientowi na zadane pytanie z szerokim uzasadnieniem uwzględniającym aktualną linię orzeczniczą sądów powszechnych/administracyjnych, a także poglądy przedstawicieli doktryny.

 9. Sporządzenie umowy – usługa prawna udzielona przez Usługodawcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej polegająca na sporządzeniu i przesłaniu Klientowi na podany adres email umowy cywilnoprawnej.

 10. Sporządzenie pisma procesowego - usługa prawna udzielona przez Usługodawcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej polegająca sporządzeniu i przesłaniu Klientowi na podany adres email, pisma procesowego w ramach postępowania sądowego, sądowo-administracyjnego, administracyjnego, karnego, podatkowego.

 11. Inna usługa prawna - usługa prawna udzielona przez Usługodawcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej nie będąca konsultacją prawną, poradą prawną, opinią prawną, pismem procesowym, umową.

 12. Radca Prawny – osoba wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

 13. Adwokat – osoba wpisana na listę adwokatów w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

 14. Doradca Podatkowy - osoba wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez właściwą Izbę Doradców Podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

 15. Aplikant Radcowski – osoba wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez właściwą Okręgową Izbę Radców Prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

 16. Aplikant Adwokacki -  osoba wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez właściwą Okręgową Radę Adwokacką zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.

 

§ 3

Oświadczenia Klienta

Klient oświadcza, że:

 1. Zapoznał się i akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.

 2. W przedmiocie zamówionej usługi nie korzysta z usług innego radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego lub innej firmy prowadzącej działalność prawniczą, bądź księgową.

 3. Przekazał wszelkie informacje niezbędne do wykonania danej usługi prawnej.

 4. Wyraża zgodę na rozpoczęcia świadczenia usługi prawnej przed upływem dziesięciodniowego terminu od dnia zawarcia umowy.


§ 4

Oświadczenia Usługodawcy

Usługodawca oświadcza, że:

 1. Posiada wiedzę i uprawnienia niezbędne do wykonania danej usługi.

 2. Dołoży należytej staranności przy wykonywaniu zleconej mu przez Klienta usługi prawnej.

 3. Jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§ 5

Przedmiot umowy i jej wykonanie

 1. Klient zleca Usługodawcy poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej, bądź poprzez wysłanie wiadomości email na adres: Porady Prawne Online - Jeżeli masz pytanie konieczne jest włączenie obsługi JavaScript, aby zobaczyć adres email. , dokonanie bezpłatnej wyceny usługi prawnej.

 2. W ciągu 8 godzin od chwili odebrania wiadomości z zapytaniem prawnym Usługodawca przedstawia wycenę usługi prawnej, która stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Przesłana wycena nie zobowiązuje Klienta do zawarcia umowy.

 3. W przypadku akceptacji wyceny Klient zleca, poprzez wykonanie przelewu określonej w wycenie kwoty pieniężnej  na rachunek Usługodawcy, wykonanie usługi prawnej.

 4. Usługodawca z chwilą otrzymania potwierdzenia przelewu (w pliku pdf lub innym podobnym formacie) wskazanej kwoty pieniężnej przyjmuje  zlecenie w postaci odpłatnego wykonania usługi prawnej przy pomocy środków komunikacji  elektronicznej.

 5. Poradę prawną, konsultację prawną, Klient otrzymuje w ciągu 24 godzin od odebrania przez Usługodawcę potwierdzenia przelewu w pliku pdf.

 6. Opinię prawną, umowę, pismo procesowe Klient otrzymuje w ciągu 48 godzin od odebrania przez Usługodawcę potwierdzenia przelewu w pliku pdf.

 7. Inna usługa prawna jest realizowana w terminie określonym przez Usługodawcę.

 8. Terminy realizacji usług określone w § 5 ust. 5 i 6, mają charakter instrukcyjny i w uzasadnionych przypadkach mogą ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.

 9. Ostateczny i wiążący termin wykonania usługi określa Usługodawca w mailu zawierającym wycenę usługi.

 10. Usługodawca, podając wcześniej przyczynę może odmówić podjęcia się danej usługi prawnej.

 11. Klientowi przysługuje prawo do zadawania  pytań dodatkowych w przedmiocie zamówionej usługi  przez okres 7 dni od dnia otrzymania wyceny.  


§ 6

Wynagrodzenie i płatności 

 1. Wynagrodzenie za wykonane usługi zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23 %.

 2. Wszelkie usługi prawne online oferowane przez serwis są płatne z góry.


§ 7

Faktury

 1. Fakturę za wykonaną usługę, Usługodawca przesyła Klientowi na jego żądanie, na podany adres e-mail  w terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi.

 2. Klient  niniejszym wyraża zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur  bez podpisu  Klienta oraz na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

 3. Na żądanie Klienta Usługodawca może również  wystawić fakturę  zaopatrzoną własnoręcznym podpisem lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

§ 8

Reklamacja

 1. Klient, który ma zastrzeżenia do wykonanej usługi może złożyć reklamację.

 2. Reklamacja Klienta w związku z  nienależytym wykonaniem usługi prawnej winna zostać przesłana w formie pisemnej  w terminie 14 dni od dnia wykonania umowy na adres: Paweł Iwaniak-Doradztwo Prawne, Stryjno Pierwsze 85, 21-065 Rybczewice.

 3. Reklamacja powinna zawierać: potwierdzenie przelewu za wykonaną usługę prawną, rodzaj usługi, której dotyczy,przedstawienie okoliczności uzasadniające reklamację,podpis Klienta.

 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma zwrot zapłaconej kwoty pieniężnej.


§ 9

Odpowiedzialność 


Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wykonania wadliwej usługi prawnej i posiada w tym zakresie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zm.).

 2. Klient korzystający z usług serwisu internetowego wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.              

 3. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.

 4. Usługodawca zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszystkie informacje, przekazane mu przez Klienta na potrzeby wykonania danej usługi

 5. Klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Usługodawcy. Dane zostaną usunięte w terminie 7 dni od odebrania przez Usługodawcę żądania.


§ 11

Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub zostały mu udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Bez pisemnej zgody Usługodawcy żadne z materiałów znajdujących się w zasobach Serwisu, a także pobrane z zasobów Serwisu lub w inny sposób otrzymane, nie mogą być w jakikolwiek sposób wykorzystane, powielone, skopiowane, utrwalone.

 3. Z tytułu zamówionej usługi Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich.

 4. Nabycie prawa autorskich przez Klienta  może nastąpić jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 12

Pliki cookie

 1. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych – „cookies”

 2. Instalacja plików „cookies”  ma na celu jedynie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu

 3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta.

 4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 5. Zgodę na przyjmowanie plików cookies, zawsze można później cofnąć.


§ 13

Postanowienia końcowe 

 1. Do umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Ceny usług prawnych podane na stronie prawnik-24h.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą wyłącznie w sądzie właściwym dla siedziby Usługodawcy.

 4. § 13 ust. 3 nie dotyczy konsumenta.

 5. Usługodawca  zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie prawnik-24h.pl. 

 

 

 

Polityka Prywatności 

 

§ 1

 

W ramach serwisu internetowego prawnik-24h.pl są przetwarzane dane osobowe Klientów, przez Usługodawcę wyłącznie na potrzeby świadczonych usług.

 

§ 2 

 

Usługodawca podejmują przewidziane prawem środki mające na celu ochronę prawa do prywatności swoich Klientów.

 

§ 3

 

Dane osobowe Klientów oraz inne informacje podlegające ochronie prawnej są:

 

 1. Przechowywane z należytą  starannością i nie są udostępniane osobom nieupoważnionym.

 2. Przetwarzane w celach realizacji zamówionych przez klienta usług, a za zgodą Klienta również w celach marketingowych.

 

§ 4

 

Podczas realizacji zlecenia pobierane są od Klienta następujące dane: adres email, imię, nazwisko, numer telefonu, a także inne dane które są niezbędne do zrealizowania zamówionej usługi.

 

§ 5

 

 1. Klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego prawnik-24h.pl, wysyłając wiadomość na adres email: Porady Prawne Online - Jeżeli masz pytanie konieczne jest włączenie obsługi JavaScript, aby zobaczyć adres email. .

 2. Dane zostaną usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odebrania przez Usługodawcę wiadomości.

 

§ 6

 

Korespondencja mailowa z Klientem jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.

 

§ 7

 

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności, klient może skontaktować się z Usługodawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji wysyłając wiadomość na adres email: Porady Prawne Online - Jeżeli masz pytanie konieczne jest włączenie obsługi JavaScript, aby zobaczyć adres email. lub za pomocą tradycyjnej poczty wysyłając list na adres: Paweł Iwaniak-Doradztwo Prawne, Stryjno Pierwsze 85, 21-065 Rybczewice.

 

§ 8 

 

Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych – „cookies”.

 

§ 9

 

Instalacja plików „cookies”  ma na celu jedynie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu.

 

§ 10 

 

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta.

 

§ 11

 

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

§ 12

 

Zgodę na przyjmowanie plików cookies, Klient może w każdej chwili cofnąć, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej.

 

§ 13

 

W kwestiach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information